Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành – Thông tư số 02/2019/TT-BYTThông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 5 yếu tố bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *