Điều chỉnh lương Hưu trí có sự chia sẻ..?– Nghiên cứu, điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi thực hiện chế độ tiền lương mới.
giao Bộ LĐTB&XH xây dựng Đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Nguồn:https://argibank.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://argibank.com/bao-hiem

All Comments

  • Lương hưu cao vì lúc đóng bảo hiểm cao. Lương hưu thấp vì lúc đóng bảo hiểm thấp. Vậy sau nầy chỉ cần đóng bảo hiểm thấp chờ chia sẽ thì được lảnh lương cao là ok. Nhất là bảo hiểm tự nguyện.

    Kien Nguyenvan February 7, 2020 5:57 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *