Luật bảo hiểm xã hội hiện hành có gì mới? | LATVLATV | Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có rất nhiều vấn đề mới xoay quanh lợi ích của người lao động.

*Website:
* Điện thoại: ( 072) 3 831 383
* Email: ptth@la34.com.vn

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Con ky vong ''''''

    Thang Dang March 17, 2020 11:36 pm Reply
  • 301349835

    Khanh Nguyen March 17, 2020 11:36 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *