Thủ tục cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế | QTVQTV | Thủ tục cấp lại và đổi thẻ BHYT khi bị mất, hỏng hoặc thẻ hết hạn thông qua phần mềm khai BHXH điện tử.

* Website:
* Điện thoại: 033.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

* Website:
* Điện thoại: 033.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

Nguồn:https://argibank.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://argibank.com/bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *